Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Biznesu » Wyższa Szkoła Biznesu » Socjologia
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Biznesu » Wyższa Szkoła Biznesu » Socjologia

66-400 Gorzów Wielkopolski, Lubuskie
ul. Myśliborska 30, Zobacz na mapie
Tel: (95) 733-66-67
Fax: (95) 733-66-67
WWW: http://www.wsb.gorzow.pl
Email: wsb@wsb.gorzow.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Socjologia to kierunek studiów przygotowujący do pracy w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach wspomagających rynek pracy, w administracji państwowej i samorządowej, a także w sferze biznesu. WSB jest jedyną uczelnią w regionie gorzowskim, która kształci studentów na kierunku Socjologia. W 2009 r. kierunek uzyskał po raz kolejny pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Socjologia jest realizowany na Wydziale Nauk Humanistycznych WSB.

Studia socjologiczne mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują różne dyscypliny wiedzy, w tym m.in.: socjologię, psychologię, filozofię, komunikację społeczną, etykę, antropologię, demografię, prawo, negocjacje. W trakcie studiów studenci zapoznają się ze specyfiką organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej, współczesną polityką społeczną, z podłożem i obrazem różnych form wykluczenia społecznego. Socjologia jest nauką, która próbuje zdefiniować, jakimi prawami rządzi się życie społeczne.

Mając na uwadze oczekiwania pracodawców, WSB stwarza studentom kierunku Socjologia możliwość rozwijania umiejętności społecznych oraz interpersonalnych niezbędnych w pracy zawodowej, takich jak np.:
- myślenie perspektywiczne,
- pomysłowość,
- umiejętność planowania pracy własnej oraz zespołu,
- konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
- elastyczność w działaniu,
- gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych,
- umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, WSB kładzie duży nacisk na naukę języka obcego oraz sprawną obsługę komputera. Studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego „telc” z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na wybranym poziomie zaawansowania. Studenci będą mogli również przystąpić do egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera w celu otrzymania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), który jest potwierdzeniem praktycznej umiejętności obsługi komputera. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik potrafi efektywnie wykorzystać możliwości jakie niesie za sobą technologia informatyczna.

Przez cały okres studiów studenci kierunku Socjologia będą przygotowywani do wejścia na rynek pracy. Zaangażowanie Biura Karier WSB w aktywizację zawodową naszych studentów oraz współpraca Uczelni z firmą AUDIT Doradztwo Personalne, stworzą studentom szansę na kształtowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Studenci będą przygotowani m.in. do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

W trakcie studiów studenci kierunku Socjologia zapoznają się z systemem analiz statystycznych i tworzenia raportów biznesowych (tzw. SPSS). Będą potrafili zaplanować i zrealizować badania, przeprowadzić profesjonalną analizę badań oraz zaprezentować wyniki analizy.

Studenci kierunku Socjologia otrzymają zaświadczenia o ukończonych treningach, warsztatach, kursach:
-  Integracja i komunikacja interpersonalna,
-  Działania twórcze,
-  Rozwiązywanie konfliktów,
-  Negocjacje,
-  Projekt własnego przedsięwzięcia,
-  Proces grupowy.

Studenci WSB mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez:
- zaangażowanie w działalność Pracowni Badań Naukowych i Konsultingu WSB,
- pracę na rzecz Akademickiego Salonu Kulturalnego przy WSB, powołanego z inicjatywy studentów naszej Uczelni.

W regionie gorzowskim, jak i w całym kraju, odczuwa się brak wyspecjalizowanych pracowników przygotowanych do rozwiązywania problemów społecznych. WSB realizuje oczekiwania lokalnego rynku poprzez kształcenie wyspecjalizowanych kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych, a także dla firm i organizacji działających w sferze biznesu.


Specjalności


  • socjologia bezpieczeństwa lokalnego - nowość
  • socjologia problemów społecznych,
  • socjologia reklamy i zachowań rynkowych,
  • doradztwo zawodowe i personalne.

Opis Specjalności


  • Socjologia bezpieczeństwa lokalnego (nowość)

Znajomość problematyki bezpieczeństwa lokalnego jest niezbędna przy tworzeniu programów mających na celu ograniczanie problemów społecznych, w tym przestępczości, oraz przy tworzeniu strategii samorządów terytorialnych w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo lokalne dotyczy także programów prewencyjnych podejmowanych przez policję, które wpisują się w działania realizowane przez samorządy terytorialne.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji samorządowej i rządowej, policji, straży miejskiej, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, jako organizatorzy imprez masowych, w firmach ochroniarskich i detektywistycznych

 

  • Socjologia problemów społecznych

Celem specjalności jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do analizowania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów społecznych, znających jednocześnie specyfikę pracy resocjalizacyjnej. Student będzie zgłębiał wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania placówkami pomocy społecznej, zetknie się ze specyfiką usług opiekuńczych, z projektowaniem i realizacją projektów z zakresu profilaktyki patologii społecznych. Program studiów jest ukierunkowany na wyposażenie studenta w szeroki pakiet kompetencji społecznych: skutecznego komunikowania się, umiejętności diagnozowania zagrożeń, planowania działalności pomocowej. Studenci poznają charakter działalności instytucji sfery społecznej, problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowiskach społecznie zagrożonych oraz ich wzajemne powiązania. Kompetencje zawodowe obejmować będą umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych bezrobociem bądź sytuacjami losowymi.

Absolwenci będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w działaniach wolontariatu oraz typowych formach opieki społecznej. Będą przygotowani do analizy problemów i działań resocjalizacyjnych w placówkach dla nieletnich, zakładach karnych, policyjnych izbach dziecka, aresztach śledczych oraz do pełnienia roli organizatora sieci wsparcia. Mogą znaleźć zatrudnienie w samorządowych instytucjach pomocy społecznej (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego), jak i organizacjach pozarządowych.

 

  • Socjologia reklamy i zachowań rynkowych

Celem kształcenia jest pokazanie słuchaczom zależności między życiem gospodarczym a społecznym oraz zapoznanie ich z problematyką m.in. z obszaru komunikacji społecznej, zachowań rynkowych, promocji, badań rynkowych i marketingowych.
Specjalność pozwoli studentom zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia strategii promocyjnych, zasad kreowania komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, specyfiki konstruowania i wykorzystywania w praktyce komunikatów reklamowych, w tym reklamy społecznej. Specjalność zawiera także przedmioty z zakresu dziennikarstwa i public relations dotyczące m.in. funkcjonowania mediów w polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz specyfiki współpracy z mediami. Wiedza socjologiczna jest niezbędna do właściwego konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych.

Absolwenci tego modułu będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i agencjach administracji państwowej i samorządowej (w działach promocji miast i gmin), agencjach reklamowych i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w mediach oraz w działach promocji, PR, marketingu w sferze biznesowej.

 

  • Doradztwo zawodowe i personalne

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą socjologicznych aspektów zatrudnienia i rynku pracy oraz gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji.
Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu socjologii pracy, psychologii, prawa, polityki personalnej, teorii i praktyki doradztwa zawodowego (m.in. zawodoznawstwo, doradztwo personalne, doradztwo zawodowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, warsztat pracy doradcy).W trakcie studiów student weźmie udział w treningach budowania zespołu, skutecznej komunikacji oraz negocjacji. Będzie potrafił analizować zmiany zachodzące na rynku pracy, odpowiednio sterować pracą zespołu, przygotowywać i prowadzić proces rekrutacji oraz selekcji pracowników.

Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach wykorzystujących narzędzia socjologiczne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zatrudnienia w środowisku lokalnym i zakładzie pracy. Absolwenci uzyskają umiejętności niezbędne do pracy w placówkach doradztwa i pośrednictwa pracy oraz w ramach szerszego poradnictwa wychowawczego. Będą mogli pełnić różne funkcje związane z zarządzaniem ludźmi oraz podjąć pracę w charakterze doradcy personalnego. Znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem, w działach personalnych przedsiębiorstw, a także w instytucjach i organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy.